Lög Norræna félagsins


Nafn, hlutverk og markmið

1. gr.

Félagið heitir Norræna félagið á Íslandi og er samband félagsdeilda, einstaklinga og stofnana er starfa samkvæmt lögum þess. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.

Markmið Norræna félagsins er að efla norrænt samstarf á öllum sviðum samfélagsins, efla frið Norðurlandaþjóðanna sín á milli og þeirra og annarra þjóða út á við.

Norræna félagið vinnur að markmiðum sínum með því að stuðla að samskiptum milli einstaklinga, félagsdeilda og byggðarlaga og við systurfélög sín á Norðurlöndum innan vébanda Sambands Norrænu félaganna (Foreningerne Nordens Forbund, FNF).

3. gr.

Sambandsþing fer með æðstu stjórn Norræna félagsins. Sambandsstjórn fer með stjórn félagsins milli sambandsþinga. Framkvæmdaráð tekur almennar ákvarðanir um rekstur félagsins milli sambandsstjórnarfunda.

Aðild og réttur

4. gr.

Eftirtaldir aðilar geta verið félagar í Norræna félaginu:

1.    Einstaklingar
2.    Skólar, bókasöfn og aðrar stofnanir
3.    Félög eða félagasamtök
4.    Fyrirtæki

5. gr.

Aðild að Norræna félaginu öðlast þeir sem ganga í einhverja deild þess. Félagi starfar í deild í sinni heimabyggð nema hann óski annars.

Félagsgjöld og skipting þeirra milli félagsdeilda og sambandsins skulu ákvörðuð á sambandsþingi.
Ungmenni frá 18 til 25 ára og félagar 67 ára og eldri greiða hálft árgjald.

Skilyrði til að njóta fyrirgreiðslu og þjónustu sem félagið veitir er að viðkomandi sé skuldlaus við það.

Félagsdeildir

6. gr.

Norræna félagið starfar í félagsdeildum sem eru sjálfstæð félög með eigin stjórn, sjálfstæðan fjárhag og lög sem þó mega ekki brjóta í bága við lög félagsins.

7. gr.

Deildum ber að senda sambandsstjórn skýrslu um stjórnarkjör, störf sín og ársreikninga þegar að loknum aðalfundi, eða í síðasta lagi fyrir ágústlok ár hvert. Skrifstofa Norræna félagsins annast innheimtu félagsgjalda fyrir deildir nema þær vilji hafa annan hátt á.  Reikningsár félagsdeilda er almanaksárið.

8. gr.

Aðalfundur félagsdeilda skal haldinn fyrir lok júní ár hvert og boðaður með minnst sjö daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

Aðalfundur starfar samkvæmt eftirfarandi dagskrá:

1.    Kosning fundarstjóra og ritara.
2.    Skýrsla stjórnar um störf og fjárhag félagsdeildarinnar.
3.    Kosning formanns til tveggja ára þegar við á.
4.   Kosning stjórnar, varastjórnar og endurskoðenda fyrir næsta starfsár, sbr. 9. gr.
5.    Kosning fulltrúa og varamanna á sambandsþing samkvæmt 14.gr.
6.    Önnur mál.

9. gr.        

Stjórn félagsdeildar skipa a.m.k. 3 aðalmenn og 1 varamaður.                            Kjósa skal helming meðstjórnenda árlega og alla varamenn.
Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum.

10. gr.

Formaður boðar til stjórnarfunda svo oft sem þurfa þykir.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar er mættur.

Heimilt er að boða varamenn á stjórnarfundi, þar sem þeir hafa málfrelsi og tillögurétt.

11. gr.

Stjórnin boðar til félagsfunda svo oft sem þörf gerist.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á fundum félagsins nema um sé að ræða lagabreytingar á aðalfundi, en til þeirra þarf samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

Hafi lögbundinn aðalfundur ekki verið haldinn, á  sambandsstjórn að hlutast til um að hann verði boðaður með lögmætum hætti.

12. gr.

Tillögu um að leggja niður deild skal leggja fyrir framkvæmdaráð Norræna félagsins til umfjöllunar.

Tillöguna ber síðan að leggja fyrir löglega boðaðan aðalfund deildarinnar til afgreiðslu og þarf samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða. Verði hún samþykkt á þeim fundi skal boða til aukaaðalfundar að 14 dögum liðnum og þarf tillagan 2/3 hluta greiddra atkvæða til að öðlast gildi. Tillögu skal kynna í aðalfundarboði með löglegum fyrirvara.

Tillögum um að sameina félagsdeildir á sama landsvæði þarf að afgreiða á sama hátt í öllum viðkomandi deildum.

Félagsmönnum skal gefinn kostur á að gerast félagar í þeirri deild sem þeir óska, sbr. 5. gr.

Við sameiningu deilda skulu eignir þeirra renna til hinnar nýju deildar. Verði deild lögð niður skulu eignir hennar renna til Norræna félagsins.

Sambandsþing

13. gr.

Sambandsþing skal haldið á tímabilinu septemberbyrjun til októberloka annað hvert ár.

Sambandsstjórn boðar til sambandsþings með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Skriflegu þingboði skal fylgja útdráttur úr skýrslu stjórnar, skoðaðir og áritaðir reikningar Norræna félagsins og tillögur að lagabreytingum. Skulu þessi gögn jafnframt liggja frammi á þinginu.

14. gr.

Fulltrúar félagsdeilda á sambandsþing skulu kosnir á síðasta aðalfundi félagsdeilda fyrir þingið. Tilkynning um kjör fulltrúa skal send sambandsstjórn eigi síðar en í lok ágúst.

Kjósa skal einn fulltrúa og einn varafulltrúa fyrir hverja 100 félaga  í félagsdeild eða byrjað 100 allt að 500 félögum og eftir það einn fulltrúa og einn varafulltrúa fyrir hver byrjuð 400.

Einungis aðalfulltrúi hefur atkvæðisrétt á sambandsþingi eða varamaður í forföllum hans að því tilskyldu að stjórn viðkomandi félagsdeildar hafi tilkynnt skrifstofu félgasins nöfn aðal- og varafulltrúa minnst viku fyrir þing. Hver fulltrúi fer með eitt atkvæði.

Formaður ásamt aðal- og varafulltrúum í sambandsstjórn hafa atkvæðisrétt á sambandsþingi.

Starfsmenn félagsins og félagsmenn sem ekki eru kjörnir fulltrúar hafa rétt til setu á sambandsþingi með málfrelsi og tillögurétt.

Framboð til sambandsstjórnar og formanna nefnda skal tilkynna uppstillingarnefnd með sannanlegum hætti a.m.k. 7 dögum fyrir sambandsþing.

Sambandsþing getur kjörið heiðursfélaga Norræna félagsins að fengnum tillögum sambandsstjórnar.

15. gr.

Sambandsþing starfar samkvæmt þingsköpum Norræna félagsins og skal í meginatriðum fylgja eftirfarandi dagskrá:

1. Þingsetning og kosningar forseta, varaforseta og ritara þingsins.
2. Skýrsla sambandsstjórnar lögð fram og vísað til umfjöllunar í nefndum.
3. Ársreikningar Norræna félagsins á Íslandi fyrir síðustu tvö ár lagðir fram og vísað til umfjöllunar í fjárhagsnefnd.
4. Tillögur sambandsstjórnar um fjárhags- og starfsáætlun næstu tveggja ára kynntar og vísað til umfjöllunar í þingnefndum.
5.  Kosið í þingnefndir m.a. allsherjarnefnd, kjörbréfanefnd, fjárhagsnefnd og laganefnd (þegar við á).
6. Tillögur um lagabreytingar.
7. Tillögur þingfulltrúa eða hópa þeirra kynntar og þeim vísað til umfjöllunar í þingnefndum.
8. Störf þingnefnda.
9. Álit og tillögur þingnefnda lagðar fram.
10.  Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslu stjórnar, reikninga félagsins, tillögur stjórnar, fjárhags- og starfsáætlun, álit og tillögur þingnefnda og þingfulltrúa.
11.    Kosningar:
a) Kosning formanns til tveggja ára.
b) Kosning 7 aðalmanna og jafnmargra til vara til tveggja ára í sambandsstjórn.
c) Kosning skoðunarmanna reikninga og varamanna þeirra til tveggja ára.
d) Kosning formanna í nefndir sambandsins sem starfa milli þinga ásamt tveimur fulltrúum í hverja nefnd.

e) Kosning formanna í stjórnir svæðis- og upplýsingaskrifstofa.
f) Aðrar kosningar samkvæmt ákvörðun þingsins.
12.   Tillaga um næsta þingstað og annan til vara.
13.   Önnur mál.

16. gr.

Formannafundur er haldinn fyrir nóvemberlok annað hvert ár á milli sambandsþinga. Á þá fundi eru boðaðir formenn deilda og nefnda og starfsmenn skrifstofu. Markmið formannafundar er:
Að fá yfirlit yfir starfsemi Norræna félagsins, félagsdeilda og nefnda.
Að móta tillögur til eflingar félagsstarfinu sem einnig verði umræðugrundvöllur til ákvarðanatöku á næsta sambandsþingi á eftir.
Framkvæmdaráð tekur ákvörðun um fundarstað og boðar til fundarins með að minnsta kosti fjögurra vikna fyrirvara. Fyrir fundinn skulu skrifstofu hafa borist skýrslur um stjórnarkjör, störf deilda og ársreikninga þeirra.

Sambandsstjórn

17. gr.

Sambandsstjórn er kosin á sambandsþingi til tveggja ára í senn.  Hún er skipuð níu félögum, formanni, 7 aðalmönnum auk formanns ungmennanefndar og 7 varamönnum.  Kappkostað skal hverju sinni að eðlileg landfræðileg dreifing náist meðal kjörinna fulltrúa og varafulltrúa í stjórninni.  Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi og velur sér varaformann, ritara og gjaldkera.

18. gr.

Sambandsstjórn skal í upphafi kjörtímabils skipa fulltrúa í nefndir er starfi milli sambandsþinga, skv. ákvörðun sambandsþings, í samráði við formenn nefndanna. Meðal nefnda eru:

a)      Menningarmálanefnd
b)      Menntamálanefnd
c)       Vinabæjanefnd
d)      Ungmennanefnd
e)      Ritnefnd
f)       Fjárhagsnefnd
g)      Uppstillingarnefnd

Sambandsstjórn setur nefndum erindisbréf.

Nefndir skulu halda fundargerðir yfir fundi sína og skila skýrslu um störf sín til sambandsþings.

19. gr.

Formaður boðar sambandsstjórn til fundar með dagskrá með minnst viku fyrirvara. Fundur í sambandsstjórn er löglegur ef formaður og meirihluti stjórnarmanna sitja fundinn.

Atkvæði formanns ræður úrslitum falli atkvæði jafnt. Á öllum fundum sambandsstjórnar skal skrá fundargerðir og senda þær formönnum félagsdeilda.

Starfsmönnum skrifstofu er heimilt að sitja fundi sambandsstjórnar.

Formaður getur boðað aðra en þá sem að ofan greinir á fund sambandsstjórnar telji hann þörf á því.

Framkvæmdaráð

20. gr.

Framkvæmdaráð tekur ákvarðanir um rekstur Norræna félagsins milli sambandsstjórnarfunda.

Í framkvæmdaráði sitja formaður, varaformaður, gjaldkeri og ritari Norræna félagsins ásamt formanni ungmennanefndar.

Falli atkvæði jafnt í framkvæmdaráði ræður atkvæði formanns úrslitum.

21. gr.

Formaður boðar framkvæmdaráð til fundar með dagskrá með minnst viku fyrirvara. Aðrir fulltrúar í framkvæmdaráði geta óskað eftir að formaður boði fund.

Til þess að fundir ráðsins séu lögmætir, þurfa a.m.k. þrír úr ráðinu að meðtöldum formanni að vera mættir.

Framkvæmdaráð skal sjá til þess að fyrir ágústlok ár hvert sé skýrsla um starfsemi félagsins lögð fyrir sambandsstjórn ásamt endurskoðuðum reikningum síðasta almanaksárs.

Fundargerðir ráðsins skulu vera aðgengilegar sambandsstjórnarmönnum, formönnum deilda og félagskjörnum skoðunarmönnum reikninga.

Starfsmannahald

22. gr.

Framkvæmdaráð ræður framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur  Norræna félagsins og skrifstofu þess.  Framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn.

Framkvæmdastjóri situr alla fundi framkvæmdaráðs og sambandsstjórnar með málfrelsi og tillögurétt.

Svæðis- og upplýsingaskrifstofur

23. gr.

Norræna félagið starfrækir svæðis- og upplýsingaskrifstofur utan höfuðborgarsvæðisins svo lengi sem fjármagn og styrkir fást til verkefnisins. Svæðis- og upplýsingaskrifstofur lúta fimm manna stjórn sem ber ábyrgð á rekstri þeirra gagnvart Norræna félaginu. Formenn stjórna skulu kosnir sérstaklega á sambandsþingi til tveggja ára í senn, en framkvæmdaráð skipar aðra í stjórn til sama tíma samkvæmt tilnefningu.

Sambandsstjórn tilnefnir tvo fulltrúa, annan úr framkvæmdaráði og skal hann vera formaður stjórnar og hinn frá félagsdeild viðkomandi þjónustusvæðis, stjórn sveitarfélagsins einn og menningarráð eða fulltrúar atvinnulífs í viðkomandi landshluta einn.

24. gr.

Hlutverk og markmið svæðis- og upplýsingaskrifstofa skulu vera:

1.    Að veita upplýsingar um norrænt samstarf (informere).
2.    Að stuðla að samvinnu þeirra er vinna að norrænum málum (koordinere).
3.    Að sinna verkefnum fyrir Norræna félagið og stuðla að góðri samvinnu við félagsdeildirnar á þjónustusvæðinu og veita félagsmönnum aðstoð í störfum er lúta að starfsemi Norræna félagsins (distriktskontor).

25. gr.

Norræna félagið ber fjárhagslega ábyrgð á rekstri svæðis- og upplýsingaskrifstofa sem annast sjálfar daglegan rekstur og umsýslu starfsemi sinnar. Norræna félagið annast endurskoðun fylgiskjala og gagna þeirra á sama hátt og annarrar starfsemi félagsins.

Framkvæmdastjóri Norræna félagsins ræður starfsmann svæðis- og upplýsingaskrifstofu að fenginni umsögn stjórnar og setur honum erindisbréf.

Starfsmaður svæðis- og upplýsingaskrifstofu er starfsmaður Norræna félagsins, sbr. 22. grein.

26. gr.

Stjórn skal semja framkvæmda- og fjárhagsáætlun fyrir hvert kjörtímabil (næstu tvö almanaksár eftir kosningar í stjórn) og leggja fyrir sambandsstjórn. Stjórn ber ábyrgð á að starfsemi skrifstofunnar fari ekki út fyrir þann ramma sem áætlanir setja henni.

Stjórn fundar svo oft sem þurfa þykir þó að minnsta kosti tvisvar á ári.

27. gr.

Sambandsstjórn setur hverri svæðis- og upplýsingaskrifstofu nánari reglur í samræmi við lög Norræna félagsins.

Lagabreytingar

28. gr.

Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á sambandsþingi Norræna félagsins, enda hafi tillögur borist sambandsstjórn með minnst mánaðar fyrirvara áður en sambandsþing er haldið.

Lagabreytingar öðlast gildir hljóti þær 2/3 hluta greiddra atkvæða.

29. gr.

Tillaga um að leggja niður Norræna félagið getur einungis komið fram frá fulltrúa í sambandsstjórn eða formanni félagsdeildar. Tillagan skal þá borin upp á sambandsþingi sem boðað er með löggiltum fyrirvara og tillagan kynnt í fundarboði. Tillagan þarf samþykki 4/5 hluta greiddra atkvæða. Verði hún samþykkt skal boðað til aukasambandsþings að 14 dögum liðnum til að afgreiða hana. Koma skal fram í fundarboði að slík tillaga verði tekin til umfjöllunar.

Til þess að hún verði samþykkt þarf 4/5 hluta greiddra atkvæða á aukasambandsþinginu.

Verði félagið lagt niður skulu eignir þess falla til annarra félaga er vinna í þágu norrænnar samvinnu í samræmi við ákvörðun sambandsþinganna.

30. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi eldri lög félagsins.

Samþykkt á sambandsþingi Norræna félagsins 22. september 2013